Informace

Rychlý kontakt

Stanislav Tesař
Jungmanova 11
Děčín 4
405 01
Tel. : 412 535 330


Helpdesk:
ICQ:
Skype:
mail: info@stokna.cz

 

Politika jakosti

Společnost ST Okna se zabývá dodáváním, montáží výplní stavebních otvorů, dodáváním a montáží doplňků k nim. Prvořadým cílem je plnění požadavků našich zákazníků k jejich plné spokojenosti, při dosažení přiměřeného zisku.

Tohoto cíle chceme  dosáhnout:

 1. Vhodnou prezentací společnosti za účelem získání zákazníků a zakázek
 2. Pružným reagováním na změny na trhu, na změny požadavků zákazníků
 3. Rychlostí a flexibilitou při plnění zakázek
 4. Otevřeností k veřejnosti – zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám, ale i k vlastním zaměstnancům
 5. Plněním požadavků legislativy, zejména pokud se týká kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, sledovat a být v souladu s právními a jinými požadavky
 6. Sledováním efektivnosti společnosti a zejména integrovaného systému managementu, kontrolou a předcházením neshodám, nežádoucím událostem, nehodám a havarijním situacím
 7. Zajišťováním kvalifikovaných zaměstnanců a stálým zvyšováním jejich kvalifikace a zkušeností odborným výcvikem zaměřeným kromě jiného i na ochranu životního prostředí
 8. Vytvářením přívětivých pracovních a sociálních podmínek pro své zaměstnance
 9. Odpovídající infrastrukturou a její inovací v rámci možností společnosti
 10. Sledováním vývoje v oboru a zaváděním nových, ověřených materiálů, postupů a metod do činností společnosti, šetrných k životnímu prostředí
 11. Neustálým zlepšováním všech činností ve společnosti, sledováním a vytvářením pracovního prostředí, které při zachování špičkové kvality nepoškozuje životní prostředí a zaručuje bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců.


    Vedení společnosti se zavazuje udržovat integrovaný systém managementu ve společnosti s cílem co nejlepšího uspokojování požadavků zákazníků a neustálého zlepšování, přezkoumávat jeho stav a zajišťovat a poskytovat dostatečné zdroje k těmto účelům.
    
    V Děčíně, dne 11.8.2008                                                      Vedení společnosti